INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

DENNA DATASKYDDSPOLICY FÖRKLARAR HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER.

Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till nedan angivna adresser.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter mot kunder, leverantörer och medarbetare behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

 

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information, bl.a. vid användning av våra webbtjänster, enligt följande;

Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer vid enskilt företag, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig samt din geografiska placering.

 

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna affärsövereskommelser. Personuppgifter som vi samlat in lagras och bearbetas inom EU

Den information du ger oss är generellt sett nödvändig för att vi skall kunna leverera de varor och tjänster enligt vår affärsöverenskommelse samt för att översända affärsrelaterad information till dig inklusive nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller relaterade erbjudanden. Den övriga informationen vi samlar in är generellt sett nödvändig för oss i marknadsförings- och försäljningssyfte.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om produkter eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t.ex. via elektroniska kommunikationskanaler eller telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till ekonomi@boskylt.se.

 

DELNING AV INFORMATION

Vi vidtar alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kan komma att överföra till eller dela din information med utvalda tredje parter, enligt följande.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring
Vi kan komma att dela din information till tredje parter: För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om en väsentlig del av våra tillgångar förvörvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften är för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

COOKIES OCH SPÅRNINGSTEKNIKER

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster.

 

ÄNDRING AV POLICY

Vi kommer att uppdatera denna dataskyddspolicy vid behov. Datum kommer då att ändras, se nedan. Vi ber dig därför att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad.

 

KONTAKTPERSONER

Omar Jonsson Komush, VD | 0171-46 76 05 | omar@effektprint.se
Sofie Jonsson Komush, Dataskyddsombud | 0171-46 76 05 | sofie@effektprint.se

Dataskyddspolicyns senaste uppdatering: 2019-02-08